fbpx

Investigation request concerning Government of Finland etc. into International Criminal Court

Below mentioned request of investigation is sent to International Criminal Court on 30th April 2021.

Alla oleva tutkintapyyntö Suomen hallituksesta jne. on lähetetty kansainväliseen rikostuomioistuimeen 30.4.2021. Suomenkielinen suppeampi luonnos löytyy edellisestä blogikirjoituksesta.


ICCEnglish_Finland300421

Finnish Request of Investigation can be downloaded here in pdf-format.

Signatories asked to join the case of Israeli Complaint Reference No. OTP-CR-75/21, below.

ICC-FORM-SUPPORT

Israeli Complaint can be downloaded here in pdf-format.

Tutkintapyyntö kansainväliselle rikostuomioistuimelle Suomen hallituksesta ja johtavista viranhaltijoista

Huomio – päivitys. Alla oleva on luonnosteksti. Tutkintapyyntöä laajennettiin, se käännettiin englanniksi ja lähetettiin 30.4.2021. Lähetetty tutkintapyyntö löytyy tästä linkistä:
https://ossitiihonen.com/2021/05/02/investigation-request-concerning-government-of-finland-etc-into-international-criminal-court/


Suomalainen aktivisti- ja juristiryhmä, jossa olen mukana, on valmistellut Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle tutkintapyynnön, jonka teksti on suomeksi alla. Tutkintapyyntöä täydennetään vielä hieman, se käännetään englanniksi ja lähetetään tämän jälkeen.

Tämän lisäksi ryhmämme liittyy ICC:lle jo jätettyyn tutkintapyyntöön, jossa kansainvälistä rikostuomioistuinta pyydetään tutkimaan pakkorokotuksia. Tästä tutkintapyynnöstä löytyy englanninkielinen audiotallenne. Tutkintapyyntöön on liittynyt kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä useista Euroopan maista.


Kansainväliselle rikostuomioistuimelle     30.4.2021

ASIA: tutkintapyyntö

Allekirjoittaneet pyytävät Kansainvälistä Rikostuomioistuinta tutkimaan seuraavaa asiakokonaisuutta ja ryhtymään sen johdosta tarpeellisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin. Käsityksemme mukaan Suomen valtioneuvoston ja sen alaisuudessa ja myötävaikutuksella toimineet erinäiset muut, jäljempänä nimettävät tahot, ovat syyllistyneet ns. covid-19 -pandemiaa koskevien toimenpiteiden ja päätösten yhteydessä vuosina 2020 ja 2021 poikkeuksellisen laajoihin ja järjestelmällisiin rikoksiin ihmisyyttä sekä keskeisiä Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 2, 3, 5, 12, 13, 19, 20 ja 28 artikloissa ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, ja 17 artikloissa tarkoitettavia vapausoikeuksia vastaan.

Tutkintapyynnön kohteena olevat henkilöt:

Pääministeri Sanna Marin, muut hallituksen toimivaltaiset ministerit ja valmistelevat virkamiehet (Valtioneuvosto); THL:n johto: Mika Salminen, Markku Tervahauta, Anne Hyvärinen. . Muut asiaan liittyvät, alueelliset viranomaiset, jotka ovat esitelleet ja määränneet rajoitus- ja sulkutoimia, kuten aluehallintovirastojen toimivaltaiset virkamiehet ja esittelijät, karanteenipäätöksiä tehneet tartuntatautilääkärit, listattuna alle, mutta ei pelkästään listattuihin rajoittuen:

Aluehallintovirastot: Kristiina Poikajärvi, Mikko Valkonen, Anne Hiiri, Laura Nikunen, Merja Ekqvist, Emma-Lotta Kinnunen, Soile Lahti, Tiina Reijonen, Sami Remes, Ulla Ahonen, Tarkiainen Tuula, Rautio Taina, Kuronen Marja, Ruuska Matti, Sari Kemppainen, Kaisa Post, Leena Räsänen, Kaisa Ainasoja, Tapio Kekki, Heikki Mäki, Tuomo Ollula, Mikael Luukanen, Maria Raitakari, Katja Paakkola, Heikki Mäki, Pepe Uskelin, Jutta Peltoniemi, Leena Laajala, Laura Blåfield, Marko Pukkinen, Eeva Mäkinen, Pasi Eskola, Maria Siurua, Terttu Savolainen ja Pasi Hirvikoski.

Menettely ja päätökset, joita kantelu koskee

Kanne koskee Suomen valtion ylimpien toimielinten, mukaan lukien maan hallituksen, toimenpiteitä, joista on aiheutunut ja aiheutuu kansanterveydelle ja -taloudelle ennen näkemättömän tuhoisia seurauksia sekä laajamittaisia yksityisten kansalaisten keskeisimpien perusoikeuksien loukkauksia. Maan hallitus on päättänyt ja edellä luetellut viranomaistahot toteuttaneet kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat rajoittaneet erittäin laajasti kansalaisten perusoikeuksia, kuten liikkumisvapautta, kokoontumisvapautta ja oikeutta elinkeinon harjoittamiseen. Nämä toimenpiteet ovat olleet sekä tieteellisen tiedon valossa tehottomia ja väärin kohditettuja että täysin liiallisia suhteessa niillä torjuttavaksi tarkoitettuun terveydelliseen uhkaan. Samalla useista po. toimenpiteistä voidaan perustellusti arvioida aiheutuvan kansanterveydelle huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä. Tällainen ilmeisen tehoton ja samalla terveydelle haitallinen päätös koskee erityisesti kasvomaskin käyttämistä, mikä on tehty useissa kulkuvälineissä työpaikoilla pakolliseksi, minkä lisäksi voimassa on ollut yleinen, voimakkaan manipulatiiivisen propagandatoiminnan ylläpitämä maskin käyttösuositus. Tämä maskin jatkuvaluonteiseen käyttöön kehottaminen on toteutettu vastoin vakiintunutta tieteellistä tietoa kasvomaskin pitkäaikaisen käytön haitallisista tarveysvaikutuksista sekä häiriöistä pienten lasten aivojen kehitykselle. Vastaavasti maan ylimmät valtioelimet ovat yhdessä edellä lueteltujen viranomaisten kanssa kohdistaneet kansalaisiin erittäin voimakasta painostusta covid-19 virusta vastaan kehitettyjen kokeellisten rokotusten ottamiseksi. Luonteeltaan epäasiallisen ja kertyneen tilastollisen tiedon vastaisen pelottelukampanjan lisäksi painostuskeinona on käytetty ns. rokotuspassihankkeen valmistelua, joka johtaisi siihen, että rokotuksesta kieltäytyvät henkilöt jäisivät kotimaassaan vaille useita palveluita ja kohtaisivat huomattavia vaikeuksia vapaan liikkumisoikeutensa toteuttamiseksi. Myös tältä osin painostuskampanja on toteutettu laajalla yksipuolisella ja sisällöltään valheellisella propagandakampanjalla, jonka yhteydessä on muun muassa lähes kokonaan vaiettu vasta-ainetestin tai muun koronavirustartunnan läpi käymistä osoittavan todistuksen käyttämisestä rokotustodistuksen asemesta osoituksena virusta koskevasta vastuskyvystä. (1)

Edellä mainittujen ja lukuisien muiden samaa koronavirus-epidemiatilannetta koskevien toimenpiteiden voidaan perustellusti arvioida olevan luonteeltaan suunnitelmallisia ja suhteessa niiden seurauksiin intentionaalisia sekä objektiivisesti tarkastellen mielivaltaisia, perusteettomia ja yleisesti tunnetun tieteellisen tiedon vastaisia. Koska po. päätöksiä tehneiden valtion ylinten toimielinten käytössä on ollut paras mahdollinen informaatio ja tieteellinen tieto ja koska niitä koskee voimassa olevasta Hallintolain 6 luvun 31 §:stä (6.6.2003/434) ilmenevä velvollisuus ratkaistavana olevan asian kaikinpuoliseen selvittämiseen ennen päätöksentekoa, allekirjoittaneet katsovat, että edellä selostettua haitallista ja lainvastaista toimintaan liittyy ainakin pääosin rikosoikeudellinen tahallisuus – lähtökohtaisesti dolus determinatus, mutta ainakin dolus directus. Päätösten tekijöiden on katsottava joko nimenomaisesti tavoitelleen edellä selostettuja haitallisia seurauksia tai ainakin olleen tietoisia näistä päätöstensä haitallisista ja lainvastaisista seurauksista. 

Tämä tutkintapyyntö sisältää prima facie todisteet edellä viitatuista valtavista ja osin peruuttamattomista vahingoista, joita maaliskuulta 2020 alkaneet, ”laillisiksi, tehokkaiksi ja välttämättömiksi” väitetyt toimet ovat kansan psyykkiselle, fyysiselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille aiheuttaneet. Nämä laittomat toimet on viipymättä keskeytettävä ja niistä päättäneet tahot on saatettava rikosoikeudelliseen vastuuseen. Todistelua pyydetään saada täydentää asian käsittelyn aikana kertyvän uuden aineiston ja tiedon perusteella.

Suomessa kansaan kohdistetut rajoitustoimet perustuvat pääasiassa voimassa olevien Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) ja Valmiuslain (29.12.2011/1552) väärään soveltamiseen. Suomen hallitus on tehnyt perusteettomia ja virusepidemian kannalta pahoin ylimitoitettuja suosituksia ja ”linjanvetoja”, joiden käytännön toteutus on tapahtunut THL:n ja aluehallintoviranomaisten tekemien määräysten perusteella. ”Koronaepidemia” ei täytä Tartuntatautilain kriteerejä yleisvaarallisuudesta, Valmiuslain kriteerejä poikkeusoloista eikä tartuntatautiasetuksen (9.3.2017/146, 69/2020) vaatimusta vaikeasta infektiosta. Vakiintunut ja globaalisti kattava tilastotieto osoittaa, että koronavirusinfektio voi aiheuttaa vakavan sairastumisen ja kuoleman vaaran käytännössä ainoastaan vanhimmille ikäluokille, minkä lisäksi vakavasti sairastuneilla henkilöillä on lähes aina todettavissa jokin vakava perussairaus, kuten diabetes tai korkea verenpaine. Globaalisti vakavasti sairastuvien osuus kaikista tartunnan saaneista on alle puoli prosenttia, mukaan lukien edellä viitatut riskiryhmät. Suomen osalta voidaan lisäksi varmuudella todeta, ettei virusepidemia ole lisännyt kuolleisuutta minkään väestönosan kohdalla. Tähän nähden on ilmeistä, ettei po virusinfektio voi täyttää vaarallisuudeltaan edellä mainitun yleisvaarallisuuden kriteerejä.

Allekirjoittajat pyytävät rikostuomioistuinta tutkimaan toimet, joita yllä mainitut tahot ovat toteuttaneet rikkoen Suomen lakia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Suomessa tästä samasta asiakokonaisuudesta on tehty lukuisia kanteluita, valituksia ja rikosilmoituksia em. tahoista toimivaltaisille oikeussuojaviranomaisille niiden kuitenkaan johtamatta tuomioihin tai edes tutkintoihin.

Asiassa on allekirjoittajien käsityksen mukaan oikeussuojan tarve Kansainvälisessä Rikostuomioistuimessa, koska kanteessa käsiteltävä toiminta on ollut poikkeuksellisen laajamittaista ja systemaattista ja koska kyse on kollektiivisista ja kompleksisista rikoksista, jotka ovat edellyttäneet valtion aktiivista osallistumista. Tästä syystä ne ovat jääneet ja jäänevät myös tulevaisuudessa tutkimatta ja tuomitsematta kansallisissa tuomioistuimissa.

Kanteeseen sovelletut oikeusnormit

Perustuslaki (11.6.1999/731): 2 §; 6 §; 7 §, 9 §; 11; 12 §; 13 §; 15 §; 18 §; 19 §; 22 §; 23 §; 63 §; 74 §; 101 §; 112 §; 118 §.

Valmiuslaki (29.12.2011/1552): 1 §; 3 §; 4 §; 6 – 9 §; 76 §.

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326): Luku 1: 2 §; Luku 2: 10 §; Luku 6.

Tartuntatautilaki (21.12.2016/1227)

Tartuntatautiasetus (9.3.2016, 69/2020)

Rikoslaki (19.12.1889/39), Luku 1, Luku 21: 13 §; Luku 25: 1 – 2, 8 §; Luku 34: 4 §; Luku 34a 1 §; Luku 40: 7 – 9 §; Luku 44: 1 §.

EIS (63/1999): I Osa, artiklat 2; 5; 10; 13; 17.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistus: artiklat 2, 3, 5, 12, 13, 19, 20 ja 28

Muut mahdollisesti vaikuttavat lait ja sopimukset.

__________________

1 Uusimmat koronatiedot Uudellamaalla: Kaikille työpaikoille kasvomaskisuositus pääkaupunkiseudulla, työryhmä pyytää avilta myös tiukennuksia yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Yle 12.3.2020 https://yle.fi/uutiset/3-11253125

Lyhyt yhteenveto todistelusta, johon tutkintapyyntö perustuu

Tutkintapyynnön pohjana ovat kansallisen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuottamat sekä maailmanlaajuiset tauti- ja kuolintilastot, jotka tarjoavat ainoan tieteellisen premissin tautien vaarallisuuden arvioimiseksi, kansainväliset tutkimukset sekä 1000+ asiantuntijasta koostuvan kansainvälisen lääkäri-lakimiesryhmän (2) Facts About Covid-19– tietokanta. (3) Laajaan tietokantaan on koottu valtava määrä virallisia tutkimuksia. Päivittyvä tietokanta luotiin antamaan realistisen kuvan koronatilanteesta median tarjoaman vastapainoksi. Lisäksi se toimii todistekokoelmana rikossyytteille kansallisissa ja monikansallisissa oikeusasteissa. On paljastunut, että valtaosalle varsin vaaraton korona on manipuloitu ”pandemiaksi” taloudellisen hyödyn vuoksi kuolintilastojen systemaattisella väärentämisellä ja tarkoitukseen täysin sopimattomien, vääriä positiivisia antavien PCR-testien laajamittaisella käytöllä.

Korona-”pandemiaa” koskevat rikoskanteet ovat vireillä Belgiassa ja Kanadassa (tarkemmin jäljempänä); monikansallista kannetta valmistellaan tätä kirjoitettaessa ainakin Saksassa. Yllä mainittuun asiantuntijatyhmään kuuluva oikeustieteen tohtori Reiner Fuellmich on saanut tuomiolle mm. Deutsche Bankin ja VolksWagenin. Tällä videolla (4) tri Fuellmich kertoo perusteet sille, miksi koronapandemia pitää luokitella rikokseksi ihmisyyttä vastaan, ja millainen rooli tässä rajat ylittävässä järjestäytyneessa rikollisuudessa on eri maiden viranomaisilla:

”Tämä koronakriisi, perustuen kaikkeen siihen mitä tiedämme siitä tänään, tulee uudelleen nimetä koronaskandaaliksi. Ja ne, jotka ovat siitä vastuussa, tulee rangaista ja haastaa oikeuteen kansalaisiin kohdistuvasta vahingosta. Poliittisella tasolla kaikki mahdollinen pitää tehdä varmistaaksemme, ettei kukaan voi tulevaisuudessa olla samanlaisessa valta-asemassa pettääkseen ihmiskuntaa tai manipuloidakseen meitä korruptoituneiden agendojensa saavuttamiseksi.”

Rikossyytteiden pohjana on kansainvälisen rikosoikeuden universaali periaate salaliitto-tyyppisten rikosten tuomitsemisesta (Customary International Law, Conspiracy/Joint Criminal Enterprise). Samanlaiset rikosoikeudelliset toimet voidaan käynnistää Suomen viranomaisia vastaan.

1. Aiheettomat ja laittomat koronatoimet – prima facie todisteet

Tilastotiede on keskeinen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ilman tilastoja ei voida arvioida koulutus- ja päivähoitopaikkojen tarvetta, rakentaa sairaaloita, infraa.

____________________

2 Lääkäri-lakimiesryhmän https://acu2020.org/ tiedotustilaisuus 30.8.2020 https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

Suomenkielisin tekstityksin: https://www.bitchute.com/video/zwWgmJKq9UIl/

3 Tietokantaan on koottu kaikki mahdolliset koronasta tehdyt tai siihen liittyvät tutkimukset ja data aikajärjestyksessä maaliskuusta 2020 alkaen (julkaistu uusin ensin). Lisäksi tietokannassa on eri alojen asiantuntijoiden vastatoimia hallitusten järjettömille koronarajoituksille, kuten julkisia esiintymisiä, ja kirjeitä joidenkin Euromaiden johtajille

Facts About Covid-19. Swiss Policy Research https://swprs.org/facts-about-covid-19/

4 Tri Fuellmich’in tiedostustilaisuus 3.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ

Suomenkielisin tekstityksin https://www.bitchute.com/video/zwWgmJKq9UIl/

Relevantti tilasto kuolleiden määrästä ja ikä- / terveysjakaumasta on keskeinen arvioitaessa, onko laajoihin kansanterveydellisiin toimiin ylipäätään tarvetta. Tieteelliset todisteet / THL:n tilastot eivät koronatilanteessa siihen oikeuta. Näin ollen tarvetta mittaviin, ihmisten perusoikeuksia laajalti loukkaaviin ja kansantaloudelle ja -terveydelle suurta tuhoa aiheuttaviin rajoitustoimiin – saati juridista oikeutta sellaisiin – ei ole missään vaiheessa ilmennyt.

Maaliskuun alussa 2020 WHO tiedotti koronasta, että ”tämä virus ei ole SARS, ei MERS eikä influenssa”, vaan ”uniikki virus, jolla on uniikki karakteristiikka”. WHO:n mukaan sekä Covid-19 että influenssa aiheuttavat hengitysteiden sairauksia ja leviävät samalla tavalla sairastuneen henkilön pisaroista ja nenäeritteistä, mutta ”tarttuvuuden suhteen on merkittäviä eroja COVID-19 ja influenssan välillä. COVID-19 ei tartu yhtä helposti kuin influenssa sen datan pohjalta mikä meillä on. Influenssan tapauksessa ihmiset, jotka ovat saaneet viruksen mutta eivät vielä oireile ovat suurin tartuttajaryhmä, mikä ei näytä pätevän COVID-19 suhteen”. (5)

Tämä tieto, joka on sittemmin vahvistettu lukemattomissa tutkimuksissa, on tullut WHO:lta myös Suomen hallitusta neuvovalle THL:lle. Todellista aihetta paniikkiin ei missään vaiheessa ollut.

1.1 Suomi menee ”kiinni”

16.3.2020 hallitus totesi presidentti Sauli Niinistön kanssa yhteistuumin Suomen olevan poikkeusoloissa ja turvautui koronavirusepidemian perusteella valmiuslakiin. Valmiuslain käyttöönoton myötä (koko tuho jäljempänä):

• Uudenmaan alue eristettiin useaksi viikoksi muusta maasta. Alueelle pääsi vain painavasta syystä

• Sairaaloiden leikkaus- ja muita osastoja suljettiin laajalti, jopa 90% terveydenhuollon resursseista ”vapautettiin” pandemiapotilaiden tarpeisiin. Sadat tuhannet potilaat jäivät vaille tarvittavaa hoitoa tai syöpädiagnoosia ja kuolevat tämän vuoksi ennen aikojaan. Koronavirusepidemia ei ole missään vaiheessa merkittävästi lisännyt tehohoidon tai muunkaan terveydenhoitokapasiteetin käyttöastetta.

• Suljettiin teatterit, museot, ravintolat, peruttiin lasten urheiluharrastukset

• Kaikkien asteiden koulutus siirtyi etäopetukseen. Lapset ja nuoret jäivät ilman fyysistä kontaktia kaverisuhteissa, joka on kasvuikäisen mielenterveyden kannalta ensiarvoista. Ei liene ihme, että lasten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti

• Vanhukset eristettiin koteihin ja hoitokoteihin, moni heistä kuoli, näkemättä läheisiään, mistä aiheutui mittaamatonta inhimillistä kärsimystä sekä viimeisiä elinviikkoja eläneille sairaille vanhuksille kuin myös heidän läheisilleen. Eristämispäätöksille ei ole asianmukaisia perusteita – riskiryhmien suojaamisen olisi tullut perustua kaikilta osin vapaaehtoisuuteen.

• Vastasyntyneitä eristettiin vanhemmista, joka on haitaksi vauvan kehitykselle

• Asetettiin kokoontumisrajoitukset, mikä johti samalla käytännössä kaikenlaisten mielenilmaisten kieltämiseen; yleisötilaisuuksia peruttiin, yritykset lomauttivat ja irtisanoivat työntekijänsä menetettyään asiakkaansa. Monessa tapauksessa hallitus myös suoraan kehotti kansalaisia välttämään esimerkiksi majoitus- ja ravitsemisalan palveluiden käyttämistä, vaikka näiden palveluiden tuottajien toimintaa ei suoranaisesti kielletty. Tällä oli luonnollisesti tuhoisa vaikutus kyseisten toimialojen kannattavuuteen. Kesäkuussa 2020 yli 35 000 pienyrittäjää oli Kelan työmarkkinatuen varassa

• Ihmisiä patistettiin etätöihin, joka vaikeutti tai lopetti monien yritysten elinkeinotoiminnan

• Asetettiin matkustusrajoituksia, joka on käytännössä lamauttanut liikenne- ja matkailualan

• Julkisiin tiloihin ja kauppoihin alkoi ilmestyä suojapleksejä ja fyysistä etäisyyttä vaativia teippauksia – järjettömyys, joille vain psykiatria antaa tieteellisen selityksen

• Valtio teetti Koronavilkku-sovelluksen, joka ”rekisteröi” ja varoittaa kausi-influenssan rinnalla mitättömän viruksen tartunnasta. Sovellus loi perustan kansalaisten teknisen valvonnan tehostamiselle, vaikka tämä motiivi päätöksentekijöiden taholta kiistettiinkin.

• Kasvomaskien pitkäaikainen käyttö myös pienten lasten läheisyydessä on haitallista lasten aivojen kehitykselle

Valmiuslain 1 luku edellyttää viranomaisilta ”välttämättömiä ja oikeasuhtaisia toimia – – vaikutuksiltaan erityisen vakavan, vaarallisen, ja hyvin laajalle levinneen tartuntataudin pysäyttämiseksi.” Saman luvun 4 § mukaan:

”Viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen saavuttamiseksi.” Yksikään näistä lain ehdoista ei korona-”pandemian” osalta toteutunut. Valmiuslakiin turvautuminen ja muut esitykset rajoitustoimiksi ovat vain näennäisesti laillisia, ja siten tosiassa oikeudettomia.

Valtioneuvoston 16.3.2020 tekemä linjaus, jonka mukaan kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla, on perusteltu tartuntatautilain 17 §:ään nojaten, mutta kuten perustuslakiblogissa huomautetaan, tällaista rajoitusta ei välttämättä kyseisen lainkohdan nojalla voida lainkaan tehdä. (6,7)

5 WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 3 March 2020

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—3-march-2020

6 https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

7 https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2020/05/06/jukka-kumpuvuori-valtioneuvoston-linjaama-vammaisten- henkiloiden-asumispalveluyksikkojen-yleinen-vierailukielto-ei-ole-valttamatta-laillinen/

______________________

1.2 Tilastollinen otos

WHO:n oman määritelmän mukaan korona on virus joka ei tartu yhtä helposti kuin influenssa, ja on valtaosalle vaaraton – se on myös tieteellisesti todistettu. Huomattavasti tappavampia viruksia on ihmiskunnan olemassaolon ajan torjuttu terveellä järjellä ja tehostetulla käsihygienialla – kuten ärhäkkää kausi-influenssaa. Ja näin olisi kuulunut toimia myös ”koronan” osalta.

Korona-”pandemia” jää välittömiltä terveysvaikutuksiltaan kauas kausi-influenssasta ja muista EU-maissa yleisistä kuoleman aiheuttajista (tilastoanalyysi jäljempänä).

Ensin kausi-influenssa, joka on ajoittain jopa 5 kertaa tappavampi kuin korona:

”Influenssa aiheuttaa arvioiden mukaan Suomessa joka vuosi jopa 2 000 kuolemaa. Ärhäkkä tauti voi esiintyä jopa joka viidennellä. Lievinäkin influenssakausina influenssakuolemien on yleensä useita satoja. Influenssa aiheuttaa yleensä vuosittain Euroopassa yhteensä noin 15 000 – 70 000 ennenaikaista kuolemaa. Influenssan arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin 700 – 2000 kuolemaa vuosittain. Kyseessä on arvio. Todellista määrää on hankala tietää, koska diagnostisista käytännöistä johtuen influenssaa ei kirjata kuolinsyyksi, eikä aina välttämättä myötävaikuttavaksi tekijäksikään. Kaudella 2019-20 Suomessa ilmoitettiin noin 12 000 influenssalöydöstä. Tämä on kuitenkin vain se luku, joka käy ilmi tartuntatautirekisteriin tehdyistä ilmoituksista.” (8) THL:n Hanna Nohynek kertoi influenssasta, johon ”on olemassa rokote”. Silti koronaa tappavampaa influenssaa voi esiintyä Suomessa joka viidennellä – reippaasti yli miljoonalla ihmisellä!

Sitten poikkeuksellisen paha kausi-influenssa: Matti Virtanen kirjoitti todella pahasta influenssakaudesta Tekniikan Maailma -teemalehdessä 30.3.2020.11

”Euroopassa levinnyt influenssaepidemia aiheuttaa yli 200 000 ihmisen ylimääräisen kuoleman verrattuna tavanomaiseen influenssakauteen. Myös Suomessa tauti on harvinaisen paha ja tappaa arviolta 1400 ihmistä tavallista enemmän. Ei, tämä ei ollut ennuste parhaillaan leviävän koronaviruksen aiheuttamasta tuhosta, vaan kertaus kauden 2016–2017 epidemiasta, jonka poikkeuksellinen tappavuus näkyy selvästi ylikuolleisuutta mittaavan Euromomo-järjestön kuolleisuustilastoista.”

Vuosien 2016–2017 influenssakausi kesti 27 viikkoa, eli jopa 5 viikkoa tavanomaista pidempään. (9)

___________________

8 Influenssa on ollut toistaiseksi tappavampi kuin korona – rokotteesta voi tulla pian kova kysyntä. Iltalehti 24.9.2020

9 Matti Virtanen: Kuka muistaa? Nykyistä pahempi epidemia riehui Euroopassa vain muutama vuosi sitten ja tappoi yli 200 000 ihmistä enemmän kuin normaalikausi-inuenssa. Tekniikan Maailma, Koronavurus-teemalehti 30.3.2020 https://tekniikanmaailma.fi/kuka-muistaa-nykyista-pahempi-epidemia-riehui-euroopassa-vain-muutama-vuosi-sitten-ja-tappoi-yli-200-000-ihmista

Euromomo-järjestön kuolleisuustilastot http://www.euromomo.eu/index.html

Ja lopuksi korona-”pandemia”. Suora lainaus THL:n (8.10.2020 tilanne) oikeista tilastoista: ”Toistaiseksi tartuntatautirekisteriin on kertynyt tietoa 346 kuolleesta ja näistä on saatavilla tarkempia tietoja – – Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta – – valtaosalla (yli 90 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. – – Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan. (10)

Suomen 5,5 miljoonan populaatiosta kuoli ”koronaan” noin yhden influenssakauden aikana 346 vanhusta! Valtaosalla yksi tai useampi kuolemaa jouduttanut pitkäaikaissairaus! Milloinkaan 0,006 % kuolema väestöstä, vieläpä elinaikaodotteen ohittaneen vanhuksen, ei ole laskettu epidemiaksi, saati pandemiaksi. Lisäksi kokonaiskuolleisuus ei ole Suomessa lisääntynyt. Voidaankin kysyä, mihin ne väitetyt epidemian uhrit katosivat?

1.3 Virka-aseman väärinkäytöt jatkuvat

Hallitus on tehnyt rajoittamistoimenpiteistä useita linjauksia, antanut valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia, sekä näiden kumoamisasetuksia seuraavasti: 17.3.2020, 19.3.2020, 20.3.2020, 25.3.2020, 27.3.2020, 31.3.2020, 6.4.2020, 15.4.2020, 6.5.2020, 12.5.2020 ja 15.6.2020 jne. Hallitus totesi 15.6.2020, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot, ja että loputkin rajoitukset voidaan purkaa kesän 2020 aikana. Vaikka valmiuslain laittomasta käytöstä luovuttiin, kansanterveyden ja  -talouden ”kuoliaaksi suojeleminen” olemattoman pandemian varjolla jatkuu ja perusteettomat toimet alkoivat syksyllä 2020 uudelleen. Syyskuussa 2020 alettiin puhua ”vahvasta maskisuosituksesta”. Lokakuun 14. päivänä 2020 hallitus ilmoitti, (11) että koronapandemia vaatii Tartuntalain uudistusta ja valvonnan siirtämistä Aluehallintovirastoon (AVI). Seuraavana päivänä 15.10.2020 hallitus tiedotti uusista suosituksista. (12) Menossa on kuulemma koronapandemian toinen, ”kiihtyvä aalto”, ja kansaa on suojeltava keinolla millä hyvänsä… Ravintoloiden ja yökerhojen aukioloaikoja lyhennettiin. Kaikki nämä toimenpiteet tehtiin ilman asianmukaisia perusteita taikka tietoa niiden todellisista vaikutuksista.

Mediassa esiintyneiden ”asiantuntijalausuntojen” perusteella ”vahva maskisuositus” voi muuttua lailla säädetyksi pakoksi tai asiakas voi jäädä ilman palvelua, ellei tämä käytä maskia. (13) Maskit eivät tutkitusti suojaa viruksilta, se lukee jopa osassa maskipakkauksia. Maskin käytölle ei liioin ole kansanterveydellistä tarvetta koska maassa ei vallitse mikään poikkeuksellisen vaarallinen epidemiatilanne. Perustuslain vastaisille, suosituksiksi naamioiduille määräyksille ja toimille ei ole perustetta.

• Suomessa on siirretty 18.4.2021 pidettäväksi tarkoitettavia kuntavaaleja THL:n yliampuvien ja toteutumattomien ennusteiden perusteella, mitä voidaan pitää äärimmäisenä demokratian halventamisena. Vaalien siirtämisen perusteena käytetty THL:n huhtikuun puolivälille 2021 laskema päivittäisen tartuntamäärän alinkin ennuste osoittautui noin kymmenen kertaisesti liian korkeaksi.

• Sekä Suomessa, että EU-tasolla suunnitellaan ns. rokotepassien käyttöönottoa, mikä tulee johtamaan lääketieteelliseen syrjintään niitä kansalaisia kohtaa, jotka eivät halua tällaista kokeellista rokotetta ottaa.

___________________

10 https://web.archive.org/web/20201009202513/https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

11 Hallitus esittelee oppositiolle suunnitelmiaan tartuntatautilain muuttamisesta. Yle 14.10.2020

12 Hallitus linjasi valtakunnallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Valtioneuvosto

13 ”Asiantuntijan mukaan jopa maskipakon säätäminen lailla olisi mahdollista, ja myös tehokasta.”

Ohjeet kasvomaskien käytöstä tiukkenevat – vahva maskisuositus ei mahdollista sakkoa, mutta asiakas voi jäädä ilman palveluja.

Yle 6.10.2020

1.4 Ei enää pelkkää pätemättömyyttä

THL:n Mika Salminen meni maskien ”suosituksessa” jopa niin pitkälle, että esitti kansalle vetoomuksen: ”Ihan oikeasti, tässä voisi ottaa järjen käteen”. (14)

Todellisuudessa kangasmaskit lisäävät tutkimusten mukaan rajusti hengitystie- ja virusinfektioiden määrää. (15)

Lisäksi, vain pari viikkoa aiemmin Salminen oli julkisesti todennut, että ”Se, miltä korona näytti keväällä, ei ihan pidä paikkansa” – toisin sanoen tauti on lievempi kuin on annettu ymmärtää… ”Koronan kokonaisvaikutus pitää arvioida uudelleen.” (16) Tosiassa tämä on ollut selvää jo vuoden 2020 keväältä lähtien, jolloin epidemiaa koskeva tilastotieto ja virusta koskeva tietämys olivat jo varsin laajaa. Käytännössä pakoksi muodostunut maskisuositus on ollut alusta alkaen perusteeton ja sellaisena Perustuslain vastainen.

Perustuslain 118 § mukaan hallitus ja viranomaiset ovat vastuussa esityksistä ja päätöksistä joita virassaan tekevät. Julki tulleiden todisteiden valossa THL:n johto tiesi alusta alkaen, että maaliskuussa 2020 käyttöön otetut, ja sittemmin jatketut perustuslain vastaiset ja ihmisyyttä räikeästi polkevat ”koronatoimet” ovat tarpeettomia ja myös pääosin tehottomia. Edelleen – kyse on tavanomaisesta viruksesta, jollaisia on koko ihmiskunnan olemassaolon ajan torjuttu terveellä järjellä ja tehostetulla käsihygienialla.

Koska ”korona”-kuolleisuus ei nouse yli vuosittaisen kausi-influenssan, hallituksen kaavailemille, uusille koronan torjuntatoimille lakimuutoksineen ei ole kansanterveydellisiä tai muita edellytyksiä. Jotta Suomen viranomaisten laittomien koronatoimien aiheuttama tuho voidaan yksilöidä oikeassa kontekstissa, tulee tietää syyt, joiden vuoksi länsimaissa on ajauduttu de facto sortotoimiin.

2. Maailmanlaajuisen koronaterrorin taustat

Vuoden 2020 alussa maailmalta tulvi uutisia ”uuden” koronaviruksen leviämisestä. Media syyti kauhukuvia kymmeniä miljoonia ihmisiä nopeasti tappavasta taudista. Suomessakin sairaalat hukkuisivat kuoleviin potilaisiin, kenttäsairaaloita tarvittaisiin, hengityskoneita huimat määrät. Media toisteli päivästä toiseen ”tartuntojen” määrää ja uhrilukuja. Virus olisi niin tuhoisa, että koko ihmiskunta olisi vaarassa, ellei yhteiskuntia suljettaisi, vanhuksia eristettäisi ja terveitä ihmisiä pakotettaisi pysymään kodeissaan. Hetkessä sairaaksi luokitellussa yhteiskunnassa ihmiset olisivat toisilleen niin vaarallisia, että ulkona liikuttaisiin vain maskit naamalla, metrien päässä toisistaan. Sairaanhoidon resurssit kohdennettaisiin tappajaviruksen torjumiseen muun hoidon asemesta, kunnes saataisiin rokote. Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa terveisiin, oireettomiin kansalaisiin alettiin kohdistaa monenlaisia henkilökohtaista vapautta rajoittavia määräyksiä ja toimenpiteitä, sen asemesta, että vanhan hyväksi havaitun käytännön mukaisesti rajoitustoimet olisi kohdistettu tartunnan saaneisiin ja suojauskeinot riskiryhmiin.

________________________

14 THL:n johtajalta Mika Salmiselta vahva vetoomus – ”Ihan oikeasti, tässä voisi ottaa järjen käteen” 7.10.2020

Mika Salmisen mukaan viimeistään nyt on syytä alkaa käyttää kasvomaskia.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006660949.html

15 Hengitystieinfektioiden määrä on huomattavasti korkeampi kangasmaskia käyttävillä terveydenhuollon työntekijöillä verrattuna lääketieteellisen maskin käyttäjiin, tutkimus osoittaa. Kangasmaskeja ei tulisi käyttää missään terveydenhuollon ympäristössä. Kangasmaskien laaja käyttö lisää myös virustauteihin sairastumisen riksiä, ja niiden laajaa käyttöä pitäsi estää kokonaan. Erityisen tärkeä tieto on siitä syystä, että tutkimus tehtiin kauan ennen korona ”pandemiaa” terveydenhuollon piirissä, jossa ympäristö on katuoloja steriilimpää.

A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical masks in healthcare workers. BMJ Open, 2015; 5 (4): e006577

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150422121724.htm

16 ”Koronan kokonaisvaikutus pitää arvioida uudelleen, sanoo Mika Salminen.” THL:n Salminen: Korona ei ole niin vaarallinen kuin pelättiin – ”Se, miltä korona näytti keväällä, ei ihan pidä paikkansa”. Ilta-Sanomat 15.9.2020

Vain rokote pelastaisi niin ihmiselämät, maailmantalouden kuin ihmiskunnan… Tämä sairaan mielen luoma (todisteet jäljempänä) kauhufantasia oli olemassa vain medioissa ja viranomaisten puheissa.

2.1 Hysteriaa pidetään yllä kelvottomilla pandemiamalleilla

Kauhufantasian pani liikkeelle Imperial Collegen entinen professori Neil Ferguson, jonka kelvoton tietokonemallinnus ennusti yksistään Britanniassa puolen miljoonan ihmisen kuolevan koronaan. Mallinnus oli niin pielessä, että The Telegraph kutsui sitä ”kaikkien aikojen tuhoisimmaksi ohjelmavirheeksi”. (17) Imperial Collegen yhteydessä toimivan Vaccine Impact Modelling Consortiumin (VIMC) johtajana Ferguson oli niin Britannian kuin WHO:n neuvonantaja koronapandemian torjumisessa. (18) Ferguson erosi 5.5.2020 virastaan, jäätyään kiinni karanteenimääräysten (lockdown) rikkomisesta, joita oli itse asiantuntijana suositellut. (19)

Imperial College ja VIMC saavat merkittävää tukea Bill & Melinda Gates-säätiöltä, Bill Gatesin perustamalta rokotevalmistajien lobbausryhmä GAVI:ilta sekä Wellcome Trustilta. Rokotelobbareiden palveluksessa Fergusonilla on pitkä historia yhteiskunnallisesti tuhoisien ”ennustusten” tekemisessä suu- ja sorkkataudista alkaen. Vuonna 2005 Ferguson ”ennusti”, että lintuinfluenssa H5N1 vaatisi 200 miljoonan ihmisen hengen. Vuonna 2006 WHO varmisti, että H5N1:n oli kuollut maailmanlaajuisesti vain 78 henkilöä. (20)

2.2 ”Ennusteista” rikosvastuuseen

Myöskään Fergusonin koronakuolleisuusmallilla ei voinut realistisesti ennustaa mitään. Eikä näin ilmeisesti ollut tarkoituskaan. Sitä vastoin malli toimii yleisen pelon kylväjänä, palvellen tahoja, joilla on koronapandemiassa valtavat taloudelliset intressit ja joita vastaan on vireillä tai tulossa useita rikoskanteita.

Belgiassa Ferguson on jo vastaajana siviili- ja rikoskanteissa yhdessä Bill Gatesin ja Belgian terveysviranomaisten kanssa. Fergusonia halutaan vastuuseen sekä koronan kuolleisuusennusteiden väärentämisestä että WHO:n entisenä neuvonantajana, Gatesia WHO:n päärahoittajana, yhteiskuntien sulkemisen, maskipakon ja laajojen testausten julkisena markkinoijana sekä sijoittajana (ei lahjoittajana!) useisiin korkean tuotto-odotuksen koronarokoteprojekteihin. Toista kanteista ajaa parinsadan yrittäjän Viruswaanzin-ryhmä. Sen hollanninkielinen nimi ”tarttuva hulluus” kertoo, mitä mieltä Belgiassa (ja länsimaissa laajemmin) ollaan kansalaisten terrorisoimisesta koronan varjolla. (21)

_______________________

17 Neil Ferguson’s Imperial model could be the most devastating software mistake of all time. The Telegraph 16.5.2020

https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperial-model-could-devastating-software-mistake/

18 Who controls the British Government Response to Covid-19? – Part One. UK Column 22.4.2020

https://www.ukcolumn.org/article/who-controls-british-government-response-covid19-part-one

Suomennos ; Kuka kontrolloi Ison-Britannian koronatoimia? Vastavalkea 11.5.2020

19 Daily Mail uutisoi asiasta 6.5.2020 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8291849/Elon-Musk-leads-anger-hypocriticalbonking

Professor-Lockdown-Neil-Ferguson.html

20 Avian Flu and Influenza Pandemics. Population Reference Bureau.2006

https://www.prb.org/avian-flu-and-influenza-pandemics/

21 ‘Pestered’ Belgians sue Bill Gates and Belgium over coronavirus restrictions. The Brussels Time 29.7.2020

https://www.brusselstimes.com/belgium/123831/pestered-belgians-sue-bill-gates-and-belgium-over-coronavirus-restrictions/ ;

Litigating Over Lockdowns. American Institute for Economic Research 9.9.2020
https://www.aier.org/article/litigating-over-lockdowns/

Huomionarvoista on, että vähän ennen Belgiassa nostettujen rikossyytteiden käsittelyn alkamista, WHO sanoutui irti Fergusonin neuvoista, tuomitsi yhteiskuntien sulkemisen ”tarpeettomana tuhona”, joka on lyhyessä ajassa tuplannut köyhyyden. (22) Edelleen vallalla oleva lockdown-politiikka ei siis perustu WHO:n ohjeistukseen vaan tätä nykyä sitä toteutetaan nimenomaisesti WHO:n kannan vastaisesti.

2.3 Väärennetyt tutkimukset, maksetut valeuutiset ja ”asiantuntijat”

Maaliskuun 19. päivänä vuonna 2020 European Journal of Clinical Investigation julkaisi Stanfordin yliopiston immunologian ja tilastotieteen tohtori, John P. A. Ioannidisin tutkimuksen Coronavirus disease 2019: The harms of exaggerated information and non ‐evidence‐based measures. Siinä todetaan, että: ”On tärkeätä erottaa todellinen pandemia valeväitteistä ja niillä perustelluista haitallisista toimista.” Ioannidisin mukaan kausi-influenssaan verrattava koronatilanne paisuteltiin ”pandemiaksi” alkumetreistä lähtien, hyödyntäen muutamia lääketieteen julkaisuista epäkelpoina takaisinvedettyjä tutkimuksia, joissa tartunta- ja kuolinennusteita oli paisuteltu tähtitieteellisiksi ja näiden valetutkimusten pohjalta tehtyjä, valtamediassa toistuvasti rummuteltuja ”uutisia” (joita Ioannidis kutsuu osuvasti valeuutisiksi). Ioannidisin sanoin ”johtavat henkilöt painottavat koronan olevan kerran-vuosisadassa-pandemia (once-in-a-century -pandemic), jonka varjolla voidaan oikeuttaa mitä tahansa: yhteiskuntien sulkeminen (lockdowns), henkiset ja taloudelliset vahingot, terveydenhuollon resurssien kohdistaminen olemattoman pandemian hoitoon – – Tämä näyttää miten ei-faktoihin perustuvan mukatieteen avulla saadaan aikaan suunnatonta vahinkoa.” (23)

Ioannidisin mainitsemien valetutkimusten tekijöillä on taloudellisia kytköksiä henkilöihin, joilla on valtavat tuotto-odotukset koronapandemiasta, ja joita vastaan on vireillä ja tulossa rikossyytteitä.

John Ioannidis on julkaissut WHO:n bulletinissa 14.10.2020 räkätautikautta 2019-2020, johon koronaepidemia sijoittuu, koskevan laajan analyysin Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, jossa todetaan koronaepidemian vastanneen lähinnä kausittaista influenssaa. Jälkikäteisanalyysi ei siten tue yhä jatkuvia koronarajoituksia. (24)

2.4 Suomalaisia valeuutisista

Suomi ei ole immuuni Ioannidisin mainitsemille valeuutisille, joita on koordinoitu maailmalta käsin. (25) Kansallisesta Yleisradiostakin (Yle) on koronapandemian tuoksinnassa tullut keltaisen lehdistön veroinen. (26) Ehkä räikeimpään ”uutisten” kategoriaan kuuluvat ”koronataistelun eturintamassa työskentelevät urheat hoitajat”. Suomessa näihin ”sankareihin” lisättiin jopa palomiehet: huhtikuun 2020 Seura-lehden mukaan koronatilanne oli Suomessa niin paha, että hoitajien rinnalla palomiehet olivat hirmuvirusta selättämässä – mikä tilastojen mukaan ei ole koskaan pitänyt paikkaansa, saati että olisi lääketieteellisesti perusteltu. (27) Lähes vuoden aikana 346 iäkästä koronaan kuollutta henkilöä, joista ylivoimaisella enemmistöllä oli kuollessaan yksi tai useampi pitkäaikaissairaus, tuskin antavat 5,5 miljoonan populaation Suomessa aihetta korona-”taisteluun”, saati ”eturintamassa” olemisesta puhumiseen.

_____________________

22 Coronavirus: WHO backflips on virus stance by condemning lockdowns. News.com Australia 12.10.2020

https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/newsstory/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74

23 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13222

24 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

25 Koronasta, mediasta ja propagandasta – Swiss Policy Research 12.10.20 https://swprs.org/corona-media-propaganda/

26 Lue tästä koronaviruspäivitykset 17.2.–23.3. Yle Uutiset https://yle.fi/uutiset/3-11254317

27 Seura 15 – 16 / 8.4.2020 Nina Sarell, Pekka Niemi: Hoitajat ovat Suomen sankareita. Tällaista on Mikaelan ja

Jarnon arki koronataistelun etulinjassa. ”Olemme töissä, jotta sinä voisit olla kotona”.


3. Miten luodaan ”pandemia”, jota ei ole?

Samana päivänä (19.3.2020) kun Ioannidisin tutkimus julkaistiin, MTV uutisoi, että Fergusonin mallinnuksen perusteella Suomessa ennustettiin kuolevan koronaan jopa 40 000 ihmistä. THL:n ylilääkäri Tuija Leino epäili tällaista lukua. Leino vakuutti, että korona on suurimmalle osalle melko vaaraton ja veikkasi epidemiahuipun ajoittuvan Suomessa toukokuun toiselle viikolle. (28) Kuten Ioannidisin tutkimus sekä Facts About Covid-19 -tietokanta osoittavat, laaja joukko alan asiantuntijoita tiesi jo silloin, ettei mistään ”vaarallisesta pandemiasta” ole kysymys. Ja samaa WHO oli vain pari viikkoa aiemmin tiedottanut. Fergusonin malli, ja Ioannidisin paljastamat valetutkimukset ja valeuutiset viittaavat suunnitelmallisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuslain tasoisten kansalaisvapauksien ja -oikeuksien loukkamiseksi. (29)

3.1 Kuolintilastojen väärentäminen

Käynnissä olevaan intentionaaliseen toimintaan kuuluvat sekä koronakuolemien määrän röyhkeä väärentäminen, jossa tuhannet muista syistä aiheutuneet kuolemat merkitään koronan piikkiin, että verhotumpi tilastotiedon manipulointi. Ensimmäistä harrastetaan avoimesti, (30) viimeinen perustuu kuolinsyiden dokumentointiin ja tilastointiin tehtyihin viattoman tuntuisiin muutoksiin, jotka tulivat voimaan kesken pandemian. Huhtikuun alussa 2020 Yhdysvaltain Tartuntatautivirasto CDC antoi uudet ohjeet kuolintodistusten laatimiseen. (31) Niiden mukaan ihminen on kuollut koronaan, jos kuolintodistuksen laatija olettaa kuolinsyyksi koronan. Näin siitäkin huolimatta, että menehtynyttä ei olisi testattu koronan varalta tai että hänellä olisi kuollessaan ollut yksi tai useampi kuolemaa jouduttanut sairaus. Monien asiantuntijoiden mukaan uusi käytäntö ”on vastuuton ja nostaa keinotekoisesti koronakuolemien määrää”. On myös epäiltävissä, että tällä tavalla keinotekoisesti nostetut koronakuolinluvut antavat sairaaloille ja muille terveydenhuoltolaitoksille mahdollisuuden lypsää Liittovaltiolta lisää koronatoimiin korvamerkittyä rahaa. Minnesotan osavaltion Senaattori, Republikaani Jim Abeler, joka tunnetaan merkittävänä terveysasioiden lainsäätäjänä, totesi:

”Kuolintodistus ei voi olla ”ehkä”-dokumentti. Siinä ei pitäisi olla mitään sijaa oletuksille. Siitä hetkestä kun kuolintodistukseen laitetaan ehkä-oletus, meillä on arvoton dokumentti, joka perustuu mielipiteeseen.” (32)

On myös kolmas tapa, jolla ”koronan” kuolleisuustilastoja väärennetään. Yksi Presidentti Trumpin neuvonantajista pandemian alkuaikoina, Bill & Melinda Gates -säätiön palveluksessa oleva Deborah Birx, kertoi Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa, että ne kuolleet joiden koronatestit olivat positiivisia, saavat kuolintodistukseen menehtymisen syyksi koronan, huolimatta siitä, kuolivatko he sydäninfarktiin, johonkin muuhun sairauteen tai esimerkiksi liikenneonnettomuudessa. Birxin mielestä ”on kätevää että kuolintodistuksessa on siinä kohta ruksausmahdollisuus valmiina”. (33)

_____________________

28 THL:n ennusteita tekevä ylilääkäri: Koronaviruksen epidemiahuippu ajoittuu aikaisintaan toukokuun toiselle viikolle.

MTV 19.03.2020 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/thl-n-ennusteita-tekeva-ylilaakari-koronaviruksen-epidemiahuippu-ajoittuuaikaisintaan

toukokuun-toiselle-viikolle/7766506

29 “Fake” Pandemic: Timeline and Analysis. Globalresearch 15.8.2020

https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus-time-line/5705776

30 Why Are They Inflating the Numbers? New York City Adding 3,800 Unconfirmed Cases to COVID-19 Death Toll.

Globalresearch 17.4.2020

31 (haettu 14.10.2020) https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Understanding-COVID-19-Provisional-Death-Counts.pdf

32 COVID-19 death certificate change stirs controversy. MPR News 7.4.2020 (Minnesota Puplic Radio)

https://www.mprnews.org/story/2020/04/07/covid19-death-certificate-change-stirs-controversy

Myös mediassa toitotetun Italian ”koronakuolemapiikin” taustalta on paljastunut valtava poliittinen huijaus: 99,2 %:lla kuolleista oli yksi tai useampi vakava sairaus, ja todellinen kuolinsyy oli aivan muu kuin korona. (34) Italian pitkäaikainen kansanedustaja Vittorio Sgarbi piti huhtikuussa 2020 parlamentissa tulisen puheen, jossa hän suorastaan karjui vääriä kuolintilastoja julkisuudessa levittäneelle kollegalleen:

”24 075 ei kuollut koronaan, se on valhe! Professori Bassetti sanoi, että he kuolivat sydäninfarktiin, syöpään ja muihin… Yhdistäkäämme voimamme valheita ja väärennyksiä vastaan! Älkäämme antako näiden väärien tilastojen terrorisoida italialaisia. Älkäämme antakaa niiden nöyryyttää Italiaa. Älkäämme antakaa kansalle valheellisia uutisia!” (35)

3.2 Testauspandemia

Edellä todetun valossa ei yllätä, että kansainvälinen lääkäri-lakimiesryhmä kutsuu koronapandemiaa historian suurimmaksi huijaukseksi ja rikokseksi ihmisyyttä vastaan – niin paljon yhteiskunnallista tuhoa on tilastojen väärentämisellä saatu aikaan. Mutta koronapandemiaa pidetään yllä toisellakin rikollisella menettelyllä, jota asiantuntijaryhmä kutsuu testauspandemiaksi. Kyseessä on vääriä positiivisia tuloksia en masse antavien, tarkoitukseen täysin sopimattomien PCR-testien laajamittainen käyttö: positiivisia koronatuloksia on saatu jopa vuohista ja papaijahedelmistä. (36) Asiantuntijoiden mukaan tarkoitus on tuottaa mahdollisimman suuri määrä vääriä positiivisia tuloksia, joilla luodaan illuusio laajan, vaarallisen pandemian olemassaolosta.

Kun kuolleiden määrän väärentäminen ja tartuntojen väärentämien laitetaan yhteen, meillä on hirvittävän mittaluokan huijaus – ja niin kansallisten kuin kansainvälisen lain mukaan hirvittävän mittaluokan rikos. Onneksi suurin osa tähän rajat ylittävään järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvista henkilöistä on tiedossa.

3.3 Testaukseen kelpaamattomat testit

Monikansallista kannetta koskevassa videoidussa tiedotustilaisuudessa aiemmin mainittuun tri Fuellmich lainasi Pfizer-lääkejätin entisen tutkimusjohtajan, tohtori Mike Yeadonin kirjoitusta Lies, Damned Lies and Health Statistics – the Deadly Danger of False Positives, jossa sanotaan:

Todennäköisyys, että näennäisesti positiivinen testitulos on valheellinen, on 89% ja 94% välillä, tai lähellä varmuutta.” (37)

_________________________

33 Birx says government is classifying all deaths of patients with coronavirus as ’COVID-19’ deaths, regardless of cause.

Fox News 7.4.2020

34 Ninety-nine per cent of coronavirus deaths in Italy had pre-existing medical conditions, study finds. SBS News, 20.3.2020

https://www.sbs.com.au/news/ninety-nine-per-cent-of-coronavirus-deaths-in-italy-had-pre-existing-medical-conditions-studyfinds

Tutkimus italiaksi: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf

35 Italian leader Slams’False Coronavirus Numbers: 25, 000 Did Not Die, It’s a Way to Impose Dictatorship’ (WATCH).

Rair Foundation 4.5.2020; https://rairfoundation.com/italian-leader-slams-false-coronavirus-numbers-25000-did-not-die-its-away

to-impose-a-dictatorship-watch/

36 Coronavirus: Tanzania testing kits questioned after goat and papaya test positive.Sky New 4.5.2020

https://news.sky.com/story/coronavirus-tanzania-testing-kits-questioned-after-goat-and-papaya-test-positive-11982864

37 Lies, Damned Lies and Health Statistics – the Deadly Danger of False Positives. Michael Yeadon. Lockdown Sceptics 20.9.2020
https://lockdownsceptics.org/lies-damned-lies-and-health-statistics-the-deadly-danger-of-false-positives/

Lopuksi:

Allekirjoittaneet katsovat, että edellä on esitetty riittävä selvitys ja argumentaatio rikosta ihmisyyttä vastaan koskevan tutkinnan käynnistämiseksi ns. koronapandemian torjumiseksi Suomessa toteutettujen päätösten ja toimenpiteiden osalta. Koska rikollisesta menettelystä epäiltävinä olevat henkilöt ja viranomaistahot edustavat ylintä kansallista päätösvaltaa, on ilmeistä, ettei maan sisäisellä rikostutkinnan ole edellytyksiä tämän tutkinnan objektiiviseksi suorittamiseksi. Tämän johdosta allekirjoittaneet pyytävätkin kunnioittavasti, että Kansainvälinen rikostuomioistuin päättäisi käynnistää tämän laajan ja mutkikkaan asiakokonaisuuden tutkinnan ja ottaisi sen koordinoinnin vastatakseen. 

Helsingissä 30.4.2021