fbpx

Avoin kirje perustuslakivaliokunnan jäsenille k-passeista työpaikoilla

Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen,

Sanna Marinin hallituksen esitys koronapassin käytön laajentamisesta on tulossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Pyydän teitä huomioimaan seuraavat seikat kun käsittelette koronapassin perustuslainmukaisuutta.

Suomen perustuslaki lähtee kansalaisten yhdenvertaisuudesta, eikä kansalaisia saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Laissa on mainittu erikseen terveydentila.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin kuuluu ns. Oviedon sopimus:
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2

Tässä sopimuksessa todetaan mm. seuraavasti:

pitävät mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä joulukuuta 1948 antaman Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

pitävät mielessä 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

pitävät mielessä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn yleissopimuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä,

ottavat huomioon, että Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille ja että yhtenä keinona tähän pääsemiseksi on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien ylläpitäminen ja edistäminen,

ovat vakuuttuneita tarpeesta kunnioittaa ihmistä sekä yksilönä että ihmiskunnan jäsenenä ja tunnustavat ihmisarvon turvaamisen tärkeyden,

ovat tietoisia siitä, että biologian ja lääketieteen väärinkäyttö voi johtaa ihmisarvoa vaarantaviin toimenpiteisiin,

päättävät ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisarvon sekä perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi biologian ja lääketieteen sovellusten alalla,

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet suojelevat kaikkien ihmisarvoa ja identiteettiä ja takaavat ketään syrjimättä, että jokaisen koskemattomuutta ja muita oikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan biologian ja lääketieteen sovellusten alalla.

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Suomen solmimista sopimuksista ns. Unescon sopimuksessa on vastaavia velvoitteita.
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Syrjintä on Suomen laissa kielletty vielä erikseen yhdenvertaisuuslaissa terveydentilan perusteella. Nämä syrjinnän kiellot koskevat myös yrityksiä.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Lääkärien Nürnbergin säännöstö kieltää syrjinnän. Tämä säännöstö koskee lääketieteellisiä kokeita. On huomattava, että koronarokotteiden tutkimussuunnitelmissa rokotteiden seuranta-ajat ulottuvat useita vuosia nykyisestä hetkestä eteenpäin, eikä kyseisten rokotteiden pitkäaikaisseurantaa ihmisillä ole tehty.
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/

Euroopan neuvoston tammikuussa 2021 tekemässä päätöslauselmassa (Resolution) 2361 (2021) todetaan selkeästi, että sen lisäksi että koronarokotusten on oltava kansalaisille vapaaehtoisia, ketään ei myöskään saa ”poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin painostaa rokotuksen ottamiseen vastoin tahtoaan”.
Lisäksi samassa kohdassa (7.3.1) päätöslauselmaa sanotaan, että kansalaisten täytyy olla informoituja koronarokotusten ottamisen vapaaehtoisuudesta.
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Pohdittaessa yllä mainittujen lakien, sopimusten ja eettisten periaatteiden suhdetta perustuslaissa niin ikään todettuun oikeuteen turvallisuuteen, on katsottava yleisesti, mikä turvallisuustilanne on. Onko turvallisuustilanteessa, erityisesti tietysti terveysturvallisuuden osalta, havaittavissa seikkoja, joiden perusteella yllä mainittuja perusoikeuksia on rajoitettava?

Katsottaessa esimerkiksi kuolleisuutta, on havaittavissa, ettei mitään poikkeuksellista ylikuolleisuutta ole Suomessa ollut väitetyn pandemian aikana. STM:n luokituksen mukaan ei ole oltu lähellä edes lievän pandemian rajoja. Ehkä taulukkoon pitäisi lisätä luokitus ’olematon pandemia’?
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72870/Julk201209.pdf

Ylikuolleisuutta voidaan tarkastella tilastokeskuksen kuolleisuusluvuista tai European Mortality Monitor -työkalusta, johon tilastokeskus toimittaa tiedot.
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Tartuntatautilaki määrittää yleisvaarallisen taudin kriteereiksi kolme vaatimusta, joiden täytyy kaikkien täyttyä, että tauti määriteltäisiin yleisvaaralliseksi.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tarkasteltaessa vaatimusten täyttymistä, voidaan todeta, ettei niistä yksikään toteudu. Taudin ei ole lähes kahden vuoden aikana todettu tarttuneen kuin noin kahteen prosenttiin suomalaisista, huolimatta valtavista summista joita testaukseen on käytetty. Suurin osa testauksen mukaan tartunnan saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. Kuten kuolleisuusluvuistakin voidaan nähdä, ei tauti ole erityisen vaarallinen. Kolmannen kriteerinkin voidaan huomata olevan täyttymättä – virustauteja ei pysäytetä esimerkiksi tehottomilla maskeilla.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200069

Tartuntatautiasetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei täyty pelkästään PCR-testin näyttäessä positiivista tulosta, myös täysin terveille ihmisille. Tällä hetkellä, lähes kaksi vuotta asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että suurin osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin.

Katsottaessa tilannetta kokonaisuutena, jokainen vähänkään aiheeseen perehtynyt voi havaita, että perusteita koronapassin käytölle, saati käytön laajentamiselle työpaikoille, ei ole. Tämän ovat havainneet tavalliset kansalaisetkin, joiden tekemä kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50.000 allekirjoitusta muutamassa päivässä.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9240

Olisi suotavaa, että te perustuslakivaliokunnan jäsenet ja käyttämänne asiantuntijat olisivat tilanteesta edes yhtä hyvin perillä kuin tavalliset kansalaiset ja toimintanne heijastaisi kansan tahtoa.

Terveisin

Ossi Tiihonen
Suomen kansalainen