fbpx

Avoin kirje perustuslakivaliokunnan jäsenille k-passeista työpaikoilla

Arvoisa perustuslakivaliokunnan jäsen,

Sanna Marinin hallituksen esitys koronapassin käytön laajentamisesta on tulossa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Pyydän teitä huomioimaan seuraavat seikat kun käsittelette koronapassin perustuslainmukaisuutta.

Suomen perustuslaki lähtee kansalaisten yhdenvertaisuudesta, eikä kansalaisia saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Laissa on mainittu erikseen terveydentila.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin kuuluu ns. Oviedon sopimus:
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2

Tässä sopimuksessa todetaan mm. seuraavasti:

pitävät mielessä Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä joulukuuta 1948 antaman Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

pitävät mielessä 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

pitävät mielessä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn yleissopimuksen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä,

ottavat huomioon, että Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille ja että yhtenä keinona tähän pääsemiseksi on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien ylläpitäminen ja edistäminen,

ovat vakuuttuneita tarpeesta kunnioittaa ihmistä sekä yksilönä että ihmiskunnan jäsenenä ja tunnustavat ihmisarvon turvaamisen tärkeyden,

ovat tietoisia siitä, että biologian ja lääketieteen väärinkäyttö voi johtaa ihmisarvoa vaarantaviin toimenpiteisiin,

päättävät ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ihmisarvon sekä perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi biologian ja lääketieteen sovellusten alalla,

Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet suojelevat kaikkien ihmisarvoa ja identiteettiä ja takaavat ketään syrjimättä, että jokaisen koskemattomuutta ja muita oikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan biologian ja lääketieteen sovellusten alalla.

Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.

Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.

Kyseinen henkilö voi vapaasti peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Suomen solmimista sopimuksista ns. Unescon sopimuksessa on vastaavia velvoitteita.
https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/

Syrjintä on Suomen laissa kielletty vielä erikseen yhdenvertaisuuslaissa terveydentilan perusteella. Nämä syrjinnän kiellot koskevat myös yrityksiä.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Lääkärien Nürnbergin säännöstö kieltää syrjinnän. Tämä säännöstö koskee lääketieteellisiä kokeita. On huomattava, että koronarokotteiden tutkimussuunnitelmissa rokotteiden seuranta-ajat ulottuvat useita vuosia nykyisestä hetkestä eteenpäin, eikä kyseisten rokotteiden pitkäaikaisseurantaa ihmisillä ole tehty.
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/nurnbergin-saannosto/

Euroopan neuvoston tammikuussa 2021 tekemässä päätöslauselmassa (Resolution) 2361 (2021) todetaan selkeästi, että sen lisäksi että koronarokotusten on oltava kansalaisille vapaaehtoisia, ketään ei myöskään saa ”poliittisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin painostaa rokotuksen ottamiseen vastoin tahtoaan”.
Lisäksi samassa kohdassa (7.3.1) päätöslauselmaa sanotaan, että kansalaisten täytyy olla informoituja koronarokotusten ottamisen vapaaehtoisuudesta.
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Pohdittaessa yllä mainittujen lakien, sopimusten ja eettisten periaatteiden suhdetta perustuslaissa niin ikään todettuun oikeuteen turvallisuuteen, on katsottava yleisesti, mikä turvallisuustilanne on. Onko turvallisuustilanteessa, erityisesti tietysti terveysturvallisuuden osalta, havaittavissa seikkoja, joiden perusteella yllä mainittuja perusoikeuksia on rajoitettava?

Katsottaessa esimerkiksi kuolleisuutta, on havaittavissa, ettei mitään poikkeuksellista ylikuolleisuutta ole Suomessa ollut väitetyn pandemian aikana. STM:n luokituksen mukaan ei ole oltu lähellä edes lievän pandemian rajoja. Ehkä taulukkoon pitäisi lisätä luokitus ’olematon pandemia’?
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72870/Julk201209.pdf

Ylikuolleisuutta voidaan tarkastella tilastokeskuksen kuolleisuusluvuista tai European Mortality Monitor -työkalusta, johon tilastokeskus toimittaa tiedot.
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Tartuntatautilaki määrittää yleisvaarallisen taudin kriteereiksi kolme vaatimusta, joiden täytyy kaikkien täyttyä, että tauti määriteltäisiin yleisvaaralliseksi.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tarkasteltaessa vaatimusten täyttymistä, voidaan todeta, ettei niistä yksikään toteudu. Taudin ei ole lähes kahden vuoden aikana todettu tarttuneen kuin noin kahteen prosenttiin suomalaisista, huolimatta valtavista summista joita testaukseen on käytetty. Suurin osa testauksen mukaan tartunnan saaneista on oireettomia tai vähäoireisia. Kuten kuolleisuusluvuistakin voidaan nähdä, ei tauti ole erityisen vaarallinen. Kolmannen kriteerinkin voidaan huomata olevan täyttymättä – virustauteja ei pysäytetä esimerkiksi tehottomilla maskeilla.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200069

Tartuntatautiasetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei täyty pelkästään PCR-testin näyttäessä positiivista tulosta, myös täysin terveille ihmisille. Tällä hetkellä, lähes kaksi vuotta asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että suurin osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin.

Katsottaessa tilannetta kokonaisuutena, jokainen vähänkään aiheeseen perehtynyt voi havaita, että perusteita koronapassin käytölle, saati käytön laajentamiselle työpaikoille, ei ole. Tämän ovat havainneet tavalliset kansalaisetkin, joiden tekemä kansalaisaloite keräsi vaadittavat 50.000 allekirjoitusta muutamassa päivässä.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9240

Olisi suotavaa, että te perustuslakivaliokunnan jäsenet ja käyttämänne asiantuntijat olisivat tilanteesta edes yhtä hyvin perillä kuin tavalliset kansalaiset ja toimintanne heijastaisi kansan tahtoa.

Terveisin

Ossi Tiihonen
Suomen kansalainen

Oikeusasiamiespelleilyä

Suomessa on instituutio nimeltä oikeusasiamies. Oikeusasiamiehen internet-sivuston etusivulla on kerrottu isolla tekstillä:

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää
laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten toiminnassa

Kansalaiset voivat tehdä oikeusasiamiehelle kanteluita kohtaamistaan epäkohdista julkisessa toiminnassa. Näin minäkin tein kun joulukuussa poliisi hajotti etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykseen perustuen mielenosoituksen. Kanteluni perustui kolmeen kohtaan:

  1. AVI:n päätös on perustuslain vastainen.
  2. AVI:n päätös on tehty virheellisin perustein.
  3. Poliisi toimi väärin, koska poliisi ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Sain tällä viikolla sähköpostia oikeusasiamiehen kansliasta. Päätös on alla.

Päätöksessä mainittu aiemmin tehty päätös EOAK/2678/2020 ja tiedote on oikeusasiamiehen sivuilla.

Mitä yllä olevasta kapulakielisestä päätöksestä, siinä viitatusta päätöksestä tai tiedotteesta pitäisi ajatella?

Päätöksessä, aiemmassa päätöksessä tai tiedotteessa ei missään kohdin oteta kantaa asian ytimeen, jonka ole tuonut esille kantelun kohdassa 2: Nykyisen koronaviruksen esiintymisessä ei ole kysymys yleisvaarallisesta tartuntataudista.

Tartuntatautilain yleisvaarallisen taudin määritelmän mukaan:

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Olen tekemässäni kantelussa käynyt yo. perustelut läpi yksityiskohtaisesti. Tauti ei ole erityisen tarttuva, vaarallinen, eikä sen leviämiseen henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä ole ollut havaittavaa vaikutusta. Mitkään tartuntatautilain kriteerit eivät koronavirusesiintymien osalta täyty. Onko kyseessä edes epidemia kun sitä täytyy etsiä valtavalla testauskoneistolla? Luulisi epidemian olevan selvästi havaittavissa kuolleissa ja sairaalassa olijoiden määrissä.

Tartuntatautiasetuksessa on listattu yleisvaaralliset taudit. Näihin on sisällytetty 14.2.2020 tehdyllä hallituksen päätöksellä myös ”SARS, MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio”. Asetuksessa puhutaan vaikeasta infektiosta, mikä ei nähdäkseni täyty pelkästään PCR-testin näyttäessä positiivista tulosta. Tällä hetkellä, noin vuosi asetusmuutoksen jälkeen, on selvää, että suurin osa tartunnoista ei johda vaikeisiin infektioihin.

Mietittäessä tartuntatautilain ja tartuntatautiasetuksen keskinäistä suhdetta, on selvää, että eduskunnan säätämä laki on hallituksen tekemää asetusta ylempää lainsäädäntöä. Tartuntatautilain yleisvaarallisuuden käsite vaikuttaa näin arkijärjellä ymmärrettävältä. Lienee myös mahdollista, että koronaviruksesta voisi kehittyä sellainen muunnos, joka täyttäisi lain kriteerit, joten sen listaaminen tartuntatautiasetukseen on nähdäkseni perusteltavissa.

Hallituksen päätös 14.2.2020 on ymmärrettävä tuolloisissa oloissa. Taudin vaarallisuudesta ei tulloin ollut selvää käsitystä. Olisi kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2020 pitänyt ymmärtää, että kyse on tavanomaisesta kausittaisesta räkätaudista epidemian hiivuttua toukokuussa 2020. Mikäli kyseessä olisi ollut yleisvaarallinen tauti, niin se ei varmaankaan olisi hiipunut kuten muutkin kausiräkätaudit. Missään vaiheessa (edes keväällä 2020) Suomessa ei ole ollut havaittavissa tavanomaisesta poikkeavaa kuolleisuuden nousua. Eikä sitä ole tapahtunut kesän 2020 jälkeenkään, vaan kokonaiskuolleisuusluvut ovat pysytelleet tavanomaisella tasolla, jopa alempana kuin aikaisempina talvina. Tällöin ei yhteiskuntaa ole rajoitettu vastaavalla tavalla.

Sairaalassa olijoiden määrä on jatkuvasti ollut alhaisella tasolla. PCR-testeillä todettuja tartuntoja on toki löytynyt, mutta se johtuu testin suuresta herkkyydestä ja valtavasta testausmäärästä. Pohjois-Savon sairaahoitopiiri pitää tehohoidon tilannekuvaa. Sen mukaan tällä hetkellä viruksen kantajia on koko Suomen sairaaloissa vain 18 henkeä. Näistäkin on huomattava, että lukuun sisältyy myös epäillyt koronavirustartunnat, eli todellinen viruksen kantajamäärä tehohoidossa on vain noin kymmenen henkeä. Nämäkin kymmenen henkeä ovat ovat tehohoidossa hyvin erilaisista syistä – heidät on vain testattu viruksen kantajiksi. He eivät siis todennäköisesti ole tehohoidossa viruksen vuoksi.

Vuodeosastoilla olevien potilaiden määrä on laskenut jo noin kaksi kuukautta huolimatta THL:n tekemästä tilastoväärennöksestä, jolla potilaiden määrä saatiin hetkellisesti nousuun. Vuodeosastoilla tehtävät vanhusten jatkuvat testaukset ovat hyvin arveluttavia – joitain hyvin huonokuntoisia vanhuksia on testattu toistuvasti. Tämä on erittäin epäeettistä toimintaa ja voi johtaa jopa vanhuksen kuolemaan.

Valtavalla testaamisella todettujen potilaiden määrät sekä teho-osastoilla, että vuodeosastoilla ovat hyvin pieniä. Suomen tehohoitokapasiteetista vain pieni osa on koronaviruksen kantajiksi todettujen käytössä. Lisäksi on huomattava, että tilanteen niin vaatiessa, on tehohoitokapasiteetti nostettavissa tuhanteen henkeen.


Tarkasteltaessa tilannetta kokonaisuutta on selvää, ettei kyse ole yleisvaarallisesta taudista. Miksi meillä siis on rajoituksia? Ei voi eikä saa olla niin, että yksittäinen aluehallintovirkailija voi omalla mielivaltaisella päätöksellään halvaannuttaa koko yhteiskunnan toiminnan ja muu virkakoneisto, tässä erityisesti poliisi, seuraa järjettömästi typeriä päätöksiä omaa harkintaa käyttämättä. Viranomaisten olisi punnittava omia päätöksiään suhteessa tilanteeseen ja perustuslakiin. Onko tilanne todella sellainen kuin media ja maan johto esittävät? Miksi kukaan ei näytä tekevän punnintaa rajoitusten aiheuttamien kuolemantapausten, haittojen, kustannusten ja toisaalta kuviteltujen hyötyjen välillä? Onko maan ja virkakoneiston johto täysin osaamattomissa tai pahantahtoisissa käsissä?

Mietittäessä oikeusasiamiehen päätöstä, on kummallista, ettei kantelun tärkeimpään osaan oteta mitään kantaa. Mikä tällöin on oikeusasiamiehen rooli? Suomalaiset ovat olleet perinteisesti lakia kunnioittavia ja uskoneet siihen, että viranomaiset ajavat viime kädessä kansan etua. Näin ei näytä nyt tapahtuvan. Mikäli kansalaisten oikeuksia puolustavat viranomaiset eivät uskalla tai halua ottaa kantaa oleellisiin kysymyksiin, putoaa heidän toiminnaltaan oikeutus ja he muuttuvat sortokoneiston osaksi.


Olen jälleen tänään sunnuntaina 14.2.2021 klo 14 Helsingin menetetyn vapauden aukiolla… anteeksi… Kansalaistorilla mielenosoituksessa, jossa saa olla AVI:n määräyksen mukaisesti korkeintaan kymmenen henkeä. Saamani tiedon mukaan mielenosoituksia on Kansalaistorilla 12 kappaletta ja kymmeniä muita mielenosoituksia on poliisin toimesta ohjattu muille läheisille aukioille. Oulussa järjestetään myös vastaavia mielenosoituksia. On tulossa kiinnostava aurinkoinen sunnuntaipäivä!

Tein kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle AVI:sta ja poliisista

Tein tänään maanantaina 14.12.2020 klo 10.35 alla olevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Sain myös kuittauksen kantelun vastaanottamisesta sähköpostilla.


Kantelutiedot

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Helsingin poliisi.

2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin – kenen menettelyä arvostelette?
Mitä tapahtui?
Milloin?
Missä?
Muuta?

Poliisi hajotti 12.12.2020 klo 16.06 alkaneen mielenosoituksen Helsingin Kansalaistorilla vedoten AVI:n 27.11.2020 antamaan määräykseen, jossa kielletään yli kymmenen hengen kokoontumiset. Pyydän oikeusasiamiestä kumoamaan AVI:n antaman määräyksen, keskeyttämään ko. määräyksen toimeenpanon, sekä tutkimaan AVI:n ja Helsingin poliisin asiassa mahdollisesti tekemät väärinkäytökset ja lain vastaiset toimet.

3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

1. AVI:n päätös on perustuslain vastainen.
2. AVI:n päätös on tehty virheellisin perustein.
3. Poliisi toimi väärin, koska poliisi ei saa noudattaa lainvastaista käskyä, varsinkaan perustuslain vastaista.

Kyseessä on lähtökohtaisesti merkittävä rajoitus perusoikeuksiin asettaen mielivaltaisen kymmenen hengen rajan kokoontumisille. Perustuslaissa ei ole kokoontumisille asetettu henkilörajaa, eikä sellainen kuulu länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen piiriin.

AVI:n päätöksessä (liitteenä) perustellaan kokoontumisrajoitusta koronaviruksen aiheuttaman taudin yleisvaarallisuudella. Yleisvaarallisuus ei pidä paikkaansa millään tavoin.

Luettaessa AVI:n 27.11.2020 antamaa määräystä, niin heti tekstin alussa vedotaan WHO:n päätökseen julistaa koronavirusepidemia pandemiaksi. Tässä yhteydessä on huomattava, että WHO:n pandemian määritelmä ei ota kantaa taudin vakavuuteen: ”an epidemic occurring worldwide, or over a very wide area, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people”. Pandemia voi siis määritelmän mukaan olla lieväkin, eikä siihen voi vedota taudin yleisvaarallisuutta määritettäessä. Samassa dokumentissa kerrotaan myös, että ”However, seasonal epidemics are not considered pandemics.” Jälkikäteen tarkastellen C-19 -epidemia on Stanfordin professori John Ioannideksen WHO:n bulletinissa julkaistun perusteellisen raportin mukaan osoittautunut vastaavan lähinnä kausittaista epidemiaa. Suomessakin epidemia laantui jo toukokuussa, kuten kausittaisilla epidemioilla on tapana laantua.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Heti seuraava lause päätöksessä väittää koronavirusta (kaikkia kantojako?) yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi: ”Koronavirus on yleisvaarallinen tartuntatauti.”

Suomen tartuntatautilain mukaan

”Tartuntatauti on yleisvaarallinen, jos:
1) taudin tarttuvuus on suuri;
2) tauti on vaarallinen; ja
3) taudin leviäminen voidaan estää tautiin sairastuneeseen, taudinaiheuttajalle altistuneeseen tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.”

Tällä hetkellä on jo tiedossa, ettei kierrossa ollut koronaviruskanta eroa neljästä joka talvi kierrossa olevasta koronaviruskannasta merkittävästi ja ihmisillä on näiden aiempien koronavirustartuntojen perusteella vastustuskykyä tätäkin kantaa vastaan. Tauti ei ole tarttunut missään väestössä enemmistöön ihmisistä, vaan tartunnan saaneita on ollut vain osa väestöstä ja näistäkin valtaosa on ollut oireettomia tai vähäoireisia.

Taudin vaarallisuuden arvioinnissa kokonaiskuolleisuus väestössä on luotettavin mittari, eikä siinä ole näkynyt kovin suuria poikkeamia verrattuna kausi-influenssoihin kansainvälisesti kuten em. professori Ioannides laajalla aineistolla osoittaa. Suomessa kokonaiskuolleisuudessa ei ole näkynyt senkään vertaa muutoksia, ainakaan korkempaan suuntaan. Tämän toteaa myös THL sivullaan suoraan: ”Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten koronavirustautiin liittyviä kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan.”

Katsottaessa tilastokeskuksen kokonaiskuolleisuustilastoa viikon 46/2020 loppuun asti (graafi liitteenä), ei luvuissa näy edelleenkään mitään muuta kuin normaalia lievää vaihtelua kuten on näkynyt koko vuoden 2020. Kokonaiskuolleisuudesta on huomattava, että viime talven 2019-2020 kuolleisuuspiikki jäi matalammaksi kuin muutamana edellisenä talvena, vaikka mukana on viime kevään osalta myös C-19 -epidemia. On täysin mahdollista, että kokonaiskuolleisuus lähtee pian nousuun siksi, että muiden sairauksien hoito on laiminlyöty. Pelkästään hammaslääkärikäyntejä on tätä kirjoitettaessa tekemättä noin 1,5 miljoonaa kappaletta. On siis punnittava myös rajoitustoimien haittoja suhteessa niistä saataviin kuviteltuihin hyötyihin.

Tautiin liittyvistä kuolemista (siis ei tautiin kuolleista) voidaan THL:n tilastoista havaita, että kuolleiden mediaani-ikä on ollut 84 vuotta ja heillä on lähes kaikilla ollut yksi tai useampia perussairauksia. Kuolleiden mediaani-ikä on kolme vuotta korkeampi kuin tavallinen kuolleiden mediaani-ikä, joka on 81 vuotta. Valitettavasti THL pimittää koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolinsyitä, joten emme tiedä niitä. On mahdollista, että suuressa joukossa koronaviruksen kanssa kuolleiden kuolintodistuksissa ei mainita koronavirusta ollenkaan kuolinsyynä.

Taudin leviämisen estämiseksi tehtävät toimet ovat täysin suhteettomia katsottaessa taudin tarttuvuutta ja vaarallisuutta. Yhteiskuntaa ja elinkeinoja ei ole aiempienkaan talvien epidemioiden vuoksi näin laajalti rajoitettu. Rajoitustoimilla on virustautiepidemioiden leviämiseen vain vähäinen tai olematon vaikutus – rajoitustoimien tehosta ei ole näyttöä:
https://rationalground.com/mask-charts/
https://wmbriggs.com/post/30833/
https://www.kaleva.fi/kohutun-maskiselvityksen-tehnyt-professori-marjukk/2983706
https://twitter.com/yinonw/status/1321177359601393664

Kun siis yo. yleisvaarallisuuden kriteereitä tarkastellaan, niin mitkään kriteerit eivät täyty, ainakaan siinä mitassa, että rajoituksia voitaisiin asettaa yleisvaaarallisuuden perusteella.

AVI:n määräystä eteen päin lukiessa huomaa, että AVI nojaa hallituksen 3.9.2020 tekemään periaatepäätökseen, jossa puhutaan suosituksista. Suositukset ovat AVI:n päätöksellä muuttuneet pakottaviksi ja rajoittaviksi määräyksiksi. Jää vaikutelma, että hallituksessa on havaittu rajoituspäätösten ristiriita perustuslain kanssa ja delegoitu ikävä ja lainvastainen toiminta aluehallintoviranomaisille.

Erikoinen kappale AVI:n päätöksessä on kohta Kuuleminen: ”Kuuleminen olisi saattanut vaarantaa tämän päätöksen tarkoituksen toteutumisen, ja siitä johtuva viivästyminen olisi aiheuttanut huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle ja yleiselle turvallisuudelle, minkä vuoksi hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla asiassa ei ole suoritettu kuulemista.” Noinko helppoa viranomaisten on napata valta perustuslaista välittämättä?

AVI perustelee määräystään ’tapausmäärien’ nousulla ja vaihteluilla kuvitellen ilmeisesti, että PCR-testin positiivinen tulos on yhtä kuin sairastunut. PCR-testi ei kuitenkaan kerro, onko henkilö tartuttava tai ei tai onko henkilöllä edes mitään oireita. Lääketieteessä taudin määrittämiseksi on perinteisesti pitänyt olla myös oireita. Vertailun vuoksi – Britannian valtion virasto Health England antoi yksiselitteiden ohjeen, jossa todetaan, että ”A single Ct valuein the absence of clinical context cannot be relied upon for decision making about a person’s infectivity.”. Eli pelkkään PCR-testin CT (cycle treshold) arvoon ei voi luottaa päätöksenteossa siitä, onko henkilö tartuttava.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926410/Understanding_Cycle_Threshold__Ct__in_SARS-CoV-2_RT-PCR_.pdf
https://ossitiihonen.com/2020/10/09/yleisesti-kaytetty-koronaviruksen-pcr-testi-johtaa-vaariin-tuloksiin/
https://www.adressit.com/pcr-testiin_perustuvat_rajoitustoimet_on_lopetettava

AVI:n ylitarkastaja Oona Mölsä on 8.12.2020 sähköpostissaan (liitteenä) perustellut rajoituksia mm. epidemiatilanteen vakavuudella mikä ei selvästikään pidä paikkaansa, eikä eroa aiemmista talvista muutoin kuin ehkä siten, että kokonaiskuolleisuus on alhaisemmalla tasolla kuin monena muuna talvena. Mölsä vetoaa sähköpostissaan myös siihen, ettei edes kymmentä henkeä pienempiäkään tapahtumia pitäisi järjestää. Eli AVI:n virkamies haluaa ilmeisesti kiristää määräystä myös siten, että kokoontumiset haluttaisiin kieltää kokonaan.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle?
Mille viranomaiselle?
Milloin?
Onko asia jo ratkaistu?

En ole.

Liitetiedostot

Liitetiedosto (1)Kokonaiskuolleisuus Suomessa 47_2016 46_2020.JPG [80k]
Liitetiedosto (2)ESAVI+päätös+TTL+58+§+HUS-alueella+30.11.-18.12.2020.pdf [206k]
Liitetiedosto (3)Sähköposti Mölsä.pdf [178k]
Päiväys 14.12.2020 10.35